Martin Slotty

Krohnskamp 70

22301 Hamburg

Tel.: 040 77189278

Handy 01752416868

B/5/1 Dahivali Co-op Hsg Soc.Ltd.

LM Road, Kandarpada, Dahisar

Mumbai (Bombay) 400068

Ph.: 022 28941657

Mob.: 9892287672

E.mail: martinslotty@hotmail.com